Du har indflydelse

Beboerdemokratiet er en af grundstenene i de almene boligorganisationer. Boligafdelingerne er demokratisk ledede, og afdelingsbestyrelsen, der er valgt af beboerne, fungerer som beboernes bindeled til boligorganisationen. Ønsker du ændringer i afdelingen, har du som beboer mulighed for at stille forslag på et afdelingsmøde. Blandt andet er afdelingens husorden og vedligeholdelsesreglement vedtaget ved afstemning på et afdelingsmøde.

 

Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser og vælges af beboerne i afdelingen på det ordinære afdelingsmøde. Alle bolighavende i afdelingen, disses ægtefæller eller dermed ligestillede personer kan vælges ind i afdelingsbestyrelsen.


Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er AL2boligs øverste myndighed og består af repræsentanter valgt i hver boligafdeling samt organisationsbestyrelsen.  På det årlige repræsentantskabsmøde vælges medlemmerne til organisationsbestyrelsen.


Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen skal sørge for, at boligorganisationens virksomhed tilrettelægges, ledes og udøves forsvarligt i overensstemmelse med lov om boligbyggeri, regler fastsat i medfør af loven og organisationens vedtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at organisationens byggevirksomhed tilrettelægges i overensstemmelse med organisationens formål og gennemføres rationelt til den lavest mulige pris og med en god kvalitet i både teknisk og miljømæssig henseende. Driften skal foregå efter rationelle administrationsmetoder under hensyntagen til såvel beboernes som afdelingens og organisationens interesser.

Bestyrelsen er også ansvarlig for, at udlejning af ledige boliger sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser og varetager de sociale hensyn, som er fastlagt i bekendtgørelsen om almen boligvirksomhed.


Administrationen
AL2boligs administration varetager den daglige drift af afdelingerne for beboerne og afdelingsbestyrelserne.

Direktøren er ansat af organisationens hovedbestyrelse til at varetage den overordnede, daglige drift af afdelingerne og er derfor ansvarlig over for hovedbestyrelsen.