Forsikring

Den enkelte afdeling har tegnet hus- og grundejerforening samt brandforsikring og udvidet rørskadeforsikring. Heri indgår også forsikring af godkendte udestuer, garager og carporte, såfremt de er opført på støbt sokkel.

 

Vi anbefaler, at alle lejere tegner en familie- eller hustandsforsikring, da skader på eget indbo som følge af for eksempel vandskade, brand, storm, lynnedslag eller indbrud skal betales af lejer selv eller af lejers forsikring.

 

Afdelingens forsikringer dækker dog ikke selvforskyldte skader. Selvforskyldte skader defineres i denne sammenhæng således:
Hvis beboer har forvoldt en skade på bygningen ved en handling, som var så indlysende, at man burde have forudset at skaden ville ske, eller hvis beboer har forvoldt skaden med vilje.

 

Glas- og sanitetsforsikring
Afdelingen har IKKE tegnet glas- og sanitetsforsikring.
Her vil der enten være tale om en afdelingsudgift, hvis man ikke kan klandre nogen for skaden eller en skade, som ”skadevolder” selv skal betale. Eks. hvis man ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at knuse en rude, et toilet eller en håndvask eller på anden måde, som beskrevet ovenfor under selvforskyldte skader.

 

Paraboler
Afdelingen er IKKE forsikret mod de skader, en parabol kan medføre. Det er en af forudsætningerne for godkendelse af parabolen, at lejer har tegnet de nødvendige forsikringer.

 

Markiser
Afdelingen er IKKE forsikret mod de skader, en markise vil kunne forvolde. Det er en af forudsætningerne for godkendelse af markisen, at lejer har tegnet de nødvendige forsikringer.

 

Køle- og fryseskabe
Hvis skaden opstår som følge af ”udefrakommende strømsvigt”, dækker afdelingens forsikring for vandskade forvoldt ved udsivning. Er der andre årsager til udsivningen, er der IKKE dækning. Afdelingens forsikring vil, uanset årsagen til skaden, aldrig dække udgifter til ødelagte madvarer m.v.

 

Opvaske- og vaskemaskine
Ved installation af opvaske- eller vaskemaskine i egen lejlighed opfordrer vi til, at lejer har tegnet de nødvendige forsikringer. Er opvaske- eller vaskemaskinen årsag til vandskade i lejemålet sker udbedring af skaden for lejers egen regning. Som hovedregel kan de beskrevne skader IKKE forventes at være dækket af afdelingens bygningsforsikring.

 

Skader på vasketøj
Skader på vasketøj dækkes kun, når skaden skyldes dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørre- eller strygemaskiner, ejet af afdelingen.

 

Indbo og øvrigt løsøre i kælderlokaler/skure
Mange beboere benytter kælderlokaler/skure til opbevaring af indbo, til tider også bygningsdele tilhørende afdelingen som eksempelvis døre samt køkkenskabe m.v.

 

Bygningsdele tilhørende afdelingen placeret midlertidigt i kælderlokaler/skure, er forsikret af afdelingen. Her stiller forsikringen strengere krav til sikring, end en familieforsikring typisk vil gøre. Døren til kælderlokale/skur skal være aflåst, og bygningsdelene skal befinde sig minimum 40 cm hævet over gulvhøjde, førend der er forsikringsdækning ved indbrudsskader samt vandskader. Vi anbefaler altid at overholde ovennævnte, uanset hvem der ejer de nævnte genstande.

 

Småbygninger
Overdækninger, carporte, udestuer i for-/baghaver mm. skal altid opføres på støbte fundamenter eller punktfundamenter. AL2boligs administration indberetter bygningerne til BBR-registret og forsikringsselskabet. Eventuelle skader dækkes af AL2boligs forsikring.

 

Hvis der etableres fritliggende småbygninger, fx skure, drivhuse og legehuse, eller opsættes løse genstande i haven, fx pergola, pavillon, parasol og trampolin, er beboeren selv ansvarlig for disse. Boligadministrationens forsikring dækker ikke, så her skal beboeren selv tegne en forsikring.

 

Gode råd
Beboerne er ansvarlige for jævnlig rensning af afløb/vandlåse fra såvel brusekabine, badekar, opvaskemaskine, vaskemaskine samt køkkenvask m.v. Rensningen skal gennemføres for at forebygge tilstopning og efterfølgende vandskader.

 

På grund af brandfaren er det yderst vigtigt, at forbuddet mod opbevaring af eget indbo på fællesarealerne overholdes af alle.