Lav om i din bolig

At du som lejer har ret til at forbedre eller forandre din bolig kaldes for råderet. Råderetten er et tilbud til dig, som du kan benytte dig af, når du bor i en almen bolig. Ved fraflytning godtgøres du økonomisk for de afholdte udgifter.

 

Det er en forudsætning for godtgørelsen, at arbejdet er udført håndværksmæssigt korrekt. Lovgivningen fastsætter samtidig et loft for det beløb, som du kan få godtgørelse for. Beløbet reguleres årligt. 


 

 

Find din boligafdeling, eller log ind på Min Side, for at se, hvad der gælder, der hvor du bor. 

Inde i boligen

Inden for boligens fire vægge er der efter lovens bestemmelser i princippet fri råderet til fx at udføre:

 

 • Energibesparende foranstaltninger
 • Andre ressourcebesparende foranstaltninger
 • Bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge 
 • Tekniske installationer herunder el-installationer
 • Fjernelse eller opsætning af andre skillevægge i boligen

Inden arbejdet sættes i gang, skal lejeren anmelde arbejdet til AL2boligs administration, som tager stilling til, om arbejdet er omfattet af reglerne. Hvis arbejdet skal godkendes af kommunen efter almenboliglovens og/eller byggelovens regler, skal godkendelsen indhentes først.


Administrationen sørger for byggesagsbehandlingen, men lejerne skal betale omkostningerne til byggetilladelse og administration. AL2bolig giver en skriftlig underretning til lejeren om eventuel retablering ved fraflytning.

 

Uden for boligen

Uden for boligens fire vægge, det vil sige i haven eller på afdelingens fællesarealer, fastsættes afdelingens råderetsregler på et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. Der kan godkendes regler for, i hvilken udstrækning beboerne har råderet, hvilke forbedringer der er berettigede til godtgørelse og bestemmelserne for vedligeholdelse og fornyelse af udførte råderetsarbejder.

 

Godtgørelse

Godtgørelsen beregnes på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til momsregistrerede virksomheder. Maksbeløbet reguleres årligt. Beløbet afskrives over mindst 10 og højst 20 år afhængig af forbedringsarbejdets forventede holdbarhed. Afskrivningen er lineær, det vil sige med lige store årlige beløb. Der kan kun aftales godtgørelse for arbejder, som øger boligens værdi eller komfort. Maksimumbeløbet reguleres årligt i henhold til prisudviklingen. Godtgørelse kan opnås på følgende betingelser, såfremt man selv har betalt for arbejdets udførelse:

 

 • Der skal være tale om dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder
 • Arbejdet skal anmeldes til AL2bolig 8 uger inden arbejdet igangsættes
 • Evt. byggesagsbehandling eller kommunal godkendelse forestås af AL2bolig - og kan betyde forlængelse af denne 8-ugers frist
 • Beboeren skal selv betale eventuelle byggesags- og administrationsomkostninger
 • Der ydes ikke godtgørelse til luksusprægede eller specielt ressourceforbrugende ombygninger eller installationer
 • Forbedringsarbejdet må ikke fratage en ældreegnet eller handicapvenlig bolig disse karakteristika
 • Eventuelle øgede vedligeholdelsesudgifter skal betales af beboeren, som har den indvendige vedligeholdelsespligt
 • Boligforeningen skal besigtige forbedringen og kan evt. reducere i godtgørelsesbeløbet, såfremt en del af det udførte arbejde ikke er værdiforøgende
 • Loven fastslår, at der ikke ydes godtgørelse til hårde hvidevarer
 • Enhver forbedring, som er godkendt som godtgørelsesberettiget, skal noteres på lejekontrakten eller et tillæg til denne

 

Parabol

Parabol og antenne kan kun opsættes i afdelinger, der tillader det. Her skal en skriftlig ansøgning godkendes før der kan monteres en parabol eller en antenne. Kontakt AL2bolig for procedure og nærmere betingelser.