Lav om i din bolig med råderetten

I en almen bolig har du ret til at udføre forbedringer, som ligger ud over den almindelige vedligeholdelse af boligen. Det er dog en forudsætning, at du har søgt om tilladelse og fået godkendt den konkrete forbedring, inden du går i gang.

 

Du har ved fraflytning af boligen også ret til at få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter, hvis forbedringerne er udført håndværksmæssigt korrekt. Retten omfatter ikke hårde hvidevarer. Ud over at udføre forbedringer har du ret til uden godtgørelse at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge og at opsætte skillevægge i sædvanligt omfang.


Råderetten uden for boligen fastsættes ved afstemning på et ordinært afdelingsmøde.

 

Din råderet inde i boligen

Inden for boligens fire vægge er der efter lovens bestemmelser i princippet fri råderet til fx at udføre:

 • Energibesparende foranstaltninger.
 • Andre ressourcebesparende foranstaltninger.
 • Bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • Tekniske installationer, herunder elinstallationer.
 • Fjernelse eller opsætning af andre skillevægge i boligen. 

Inden arbejdet sættes i gang, skal lejeren anmelde arbejdet til AL2boligs administration, som tager stilling til, om arbejdet er omfattet af reglerne. Hvis arbejdet skal godkendes af kommunen efter almenboliglovens og/eller byggelovens regler, skal godkendelsen indhentes først.


Administrationen sørger for byggesagsbehandlingen, men lejerne skal betale omkostningerne til byggetilladelse og administration. AL2bolig giver en skriftlig underretning til lejeren om eventuel retablering ved fraflytning.

 

Din råderet uden for boligen

Uden for boligens fire vægge, det vil sige i haven eller på afdelingens fællesarealer, fastsættes afdelingens råderetsregler på et ordinært eller ekstraordinært afdelingsmøde. Der kan godkendes regler for, i hvilken udstrækning beboerne har råderet, hvilke forbedringer der er godtgørelsesberettigede, og bestemmelserne for vedligeholdelse og fornyelse af udførte råderetsarbejder.

 

Godtgørelse

Godtgørelsen beregnes på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til momsregistrerede virksomheder. Maksbeløbet reguleres årligt. Beløbet afskrives over mindst 10 og højst 20 år afhængig af forbedringsarbejdets forventede holdbarhed. Afskrivningen er lineær, det vil sige med lige store årlige beløb. Der kan kun aftales godtgørelse for arbejder, som øger boligens værdi eller komfort. Maksimumbeløbet reguleres årligt i henhold til prisudviklingen.


Godtgørelse kan opnås på følgende betingelser, såfremt man selv har betalt for arbejdets udførelse:

 • Der skal være tale om dokumenterede udgifter til momsregistrerede virksomheder.
 • Arbejdet skal anmeldes til boligforeningen 8 uger inden arbejdet igangsættes.
 • Evt. byggesagsbehandling eller kommunal godkendelse forestås af boligforeningen - og kan betyde forlængelse af denne 8-ugers frist.
 • Beboeren skal selv betale eventuelle byggesags- og administrationsomkostninger.
 • Der ydes ikke godtgørelse til luksusprægede eller specielt ressourceforbrugende ombygninger eller installationer.
 • Forbedringsarbejdet må ikke fratage en ældreegnet eller handicapvenlig bolig disse karakteristika.
 • Eventuelle øgede vedligeholdelsesudgifter skal betales af beboeren, som har den indvendige vedligeholdelsespligt.
 • Boligforeningen skal besigtige forbedringen og kan evt. reducere i godtgørelsesbeløbet, såfremt en del af det udførte arbejde ikke er værdiforøgende.
 • Loven fastslår, at der ikke ydes godtgørelse til hårde hvidevarer
 • Enhver forbedring, som er godkendt som godtgørelsesberettiget, skal noteres på lejekontrakten eller et tillæg til denne.

 

Parabol

Efter forudgående skriftlig ansøgning, kan der monteres en parabol/antenne. Kontakt AL2bolig for procedure og nærmere betingelser.