Internet

Hastigheder og priser

 

Hastighed Pris (kr./md.)
100/100 149
250/250 199
500/500 249
1000/1000 299

 

Rettelser foretages pr. d. 1. og 15. i måneden.

 

Du skal selv anskaffe trådløs router 

Som kunde hos AL2net får du leveret internet direkte til internetstikket i din bolig. For at få WiFi skal du tilslutte en router til internetstikket, som vil sørge for at sprede internettet rundt i din bolig. Du skal selv sørge for at anskaffe dig en router, som kan håndtere den valgte hastighed. 

 

Opsigelse 

Opsigelse af abonnement kan ske med en måneds varsel fra d. 1. i måneden. 

 

Ændring af hastighed

Ønsker du at ændre din internethastighed, skal du gøre det på selvbetjeningsportalen her

 

Glemt kodeord

Har du glemt dit kodeord, skal du kontakte Bolignet-Aarhus på tlf. 82 50 50 50.

 

 

Vilkår for brugere af internetadgang via AL2net

 


1. GENERELLE BETINGELSER
Aftalevilkårene er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet og mulighed for at bruge nettjenesterne med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter via AL2Net. Tilslutningen til Internettet er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen. Aftaleindgåelse forudsætter, at abonnenten er myndig. Abonnenten hæfter for ethvert forbrug under nærværende aftale. Afvigelser fra disse betingelser skal aftales forudgående og skriftligt mellem AL2Net og abonnenten for at være gyldige. AL2Net kan overdrage aftalen, med dertil knyttede rettigheder og forpligtelser, til tredjemand. Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af AL2Net leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår.

 

2. UDBYDER, ABONNENT OG AFTALE
Definition: AL2Net er et internt netværk til telefoni og internet. Til internet føres der lyslederkabel mellem blokkene og kabling op til lejlighederne. Ud over Langkærparkens beboere vil det for øvrige afdelinger i boligforeningen være muligt at tilslutte sig nettet ved betaling af en tilslutningsafgift. Abonnenten: Den i ordrebekræftelsen anførte person og dennes husstand: Navn, Adresse, Telefonnummer. Aftale: Den mellem abonnenten og AL2Net indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen skal være skriftlig for at være gyldig. Aftalen består af underskrevet tilmeldingsskema, ordrebekræftelse og de til enhver tid gældende aftalevilkår og regelsæt.

 

3. ABONNEMENT
Abonnementet tegnes ved henvendelse til administrator af AL2Net. Abonnementsaftalen oprettes skriftligt og underskrives af abonnenten. De oplysninger, abonnenten afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau. Abonnenten er forpligtet til snarest muligt skriftligt at meddele AL2Net enhver senere ændring af abonnentens personlige forhold, der kan have betydning for AL2Net. De til enhver tid gældende priser fremgår på www.AL2bolig.dk. eller udleveres ved henvendelse til administrator af AL2Net. AL2Net kan straks eller senere under aftaleforholdet kræve, at abonnenten inden et nærmere angivet tidspunkt stiller sikkerhed for sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, når dette er begrundet i abonnentens forhold. Tekniske grænseflader, specifikationer og kvalitetsmål oplyses ved henvendelse til AL2Net, der ligeledes oplyser abonnenten om dennes mulighed for via AL2Net at kommunikere med abonnenter hos andre operatører, samt priser og vilkår herfor.

 

4. ADGANG
Adgang etableres via kabling fremført til abonnentens bolig. Reklamation over den udførte oprettelse skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter tilslutning. Abonnenten er ansvarlig for, at eget udstyr til brug i forbindelse med tilslutningen, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og specifikationer. Det af LankærNet leverede udstyr forbliver AL2Nets ejendom. Abonnenten må ikke disponere over eller foretage nogen form for indgreb i udstyret. Abonnenten kan vælge mellem AL2Nets gældende abonnementstyper. Gebyrer og forbrugsafgifter betales i henhold til den enhver tid gældende prisliste.

 

5. BRUG AF INTERNETADGANG
Abonnenten modtager et abonnements nummer og password til brug for adgang til Internettet og for at give adgang til diverse tjenester. Abonnenten bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. AL2Net er underlagt "lognings bekendtgørelsen" som specificeret i §786 stk. 4 & 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 910 af 27. september 2005, som vedtaget 15/9-2006, effektueret pr. 15/9-2007 - (klik for at læse denne) og foretager derfor behørig logning af al trafik på nettet efter vejledning nr. 74 af 28/9-2006 vedr. LBK nr. 1001 af 5/10-2006 - (klik for at læse denne).

 

Det betyder i praksis at alle forbindelser der oprettes - til og fra Internettet - logges som foreskrevet - og gemmes sammen med alle oplysninger om afsender og modtager af elektronisk mail (email), i ét år til brug for myndighedernes efterforskning. Herudover udøves ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget samt adgangen til disse og Al2Net påtager sig på denne baggrund intet ansvar herfor.

 

Abonnenten bærer det fulde ansvar for, at brugen af adgang samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, AL2Net eller tredjemand. AL2Net påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom AL2Net ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af downloading af materiale fra Internettet. Abonnenten er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, AL2Net eller tredjemand.

 

Det præciseres at skade på driften eller misbrug af AL2Net omfatter bl.a. - ulovlig fildeling, - bevist anvendelse af DoS programmer og bevist anvendelse af defekte netkort. Opdages misbruget, lukkes kontoen og abonnenten modtager en skriftlig advarsel med påbud om at bringe forholdet iorden inden genåbning. Gentages misbruget, lukkes beboerens konto permanent. Det koster 500 kr. at få genåbnet sin konto efter advarsel om misbrug.

Abonnenten skal til enhver tid følge AL2Nets anvisninger på installation og brug af adgangen. Den af AL2Net tildelte plads til Nethosting må kun anvendes til ikke kommercielt brug, og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.

 

6. FEJL OG RETTELSER
Abonnenten kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser på den af AL2Nets oplyste serviceadresse. Afhjælpning vil blive påbegyndt inden for normal arbejdstid uden ugrundet ophold. Såfremt abonnenten begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl eller mangler i abonnentens eget udstyr eller til abonnentens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, opkræves abonnenten et beløb til dækning af den ekstra udgift. Ved manglende betaling sender AL2nets driftsherre en betalingspåmindelse til abonnenten. Ved 2. betalingspåmindelse pålægges abonnenten yderligere et gebyr på 100 kr., og der lukkes for abonnentens produkter. AL2Net påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at abonnenten har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af AL2Net, eller at abonnenten har foretaget indgreb i tilslutningen.

 

7. AFBRYDELSE AF INTERNETADGANG
AL2Net har ret til omgående at afbryde abonnentens tilslutning, såfremt Abonnenten på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb, samt hvis abonnenten på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen. Abonnenten er uanset afbrydelsen af tilslutningen forpligtet til at betale abonnementsafgifter frem til aftalens ophør, dog mindst til månedens udgang. Har abonnentens adgang til nettjenesten været afbrudt i mere end 5 døgn i træk kan Abonnenten efter skriftlig henvendelse få et forholdsmæssigt afslag i afgiften for den pågældende periode. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.

 

8. ÆNDRINGER OG VARSEL HERAF
AL2Net kan ændre disse aftalevilkår med et skriftligt varsel på 1 måned. Ved større ændringer vil abonnenten bliver underrettet ved en skriftlig meddelelse. Mindre ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan meddeles abonnenten ved elektronisk meddelelse direkte til abonnenten.

 

9. OPSIGELSE
Abonnenten kan efter 6 måneder regnet fra aftalens indgåelse til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned til den 1. i en måned, og opsigelsen skal være skriftlig. Fraflytning betragtes som gyldig grund for opsigelse. Såfremt AL2Net beslutter at ophøre med at udbyde produktet/ Internetadgang, kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel. Hvis AL2Nets ret til at udbyde produktet/adgangen inddrages, kan AL2Net opsige aftalen til samtidigt ophør.

 

10. BETALINGER
Betalinger vil ske via huslejeopkrævningen. AL2Net kan på et hvilket som helst tidspunkt i aftalens løbetid begære sikkerhedsstillelse for abonnementsbetalinger. Ved aftalens indgåelse efter den 1. sep. 2004 opkræves oprettelsesafgift, som p.t. udgør 150 kr. inkl. moms. Abonnementsafgift opkræves månedligt forud. Øvrige afgifter og gebyrer opkræves månedligt bagud. Ved forsinket betaling har AL2Net krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.11. ANSVAR
AL2Net er kun ansvarlig for abonnenternes direkte tab og hæfter således ikke for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos abonnenten. AL2Net er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure. AL2Nets forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for AL2Nets kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende, som AL2Net ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet. Abonnenten skal holde AL2Net skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod AL2Net som følge af abonnentens brug af tilslutningen.

 

12. TVISTER / KLAGEADGANG
Ved uenighed om aftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan abonnenten klage til: AL2bolig, AL2net Administration Langkærvej 2F 8381 Tilst

AL2Net Administration skal senest 8 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen, og træffe afgørelse i klagen senest 6 uger efter at klagen er indgivet. Er abonnenten ikke enig i administrationens afgørelse, kan abonnenten indbringe klagen for beboerklagenævnet ifølge Lov om leje af almene boliger kap. 11. Er klagen af specifik driftsmæssig karakter, kan klagen indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48 st. 1358 København K. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. AL2Nets afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet.