Etiske retningslinjer

 

AL2bolig driver virksomhed som et ansvarligt medlem af samfundet. Derfor forpligter vi os til at overholde alle gældende love, regler og konventioner. Det samme gælder alle vores samarbejdspartnere, kunder, leverandører og medarbejdere. Kort fortalt betyder det, at vi holder, hvad vi lover, og at vi tilstræber at skabe værdi i alt, hvad vi gør.

 

AL2boligs etiske retningslinjer er tænkt som en vejledning til medarbejdere i at foretage etiske beslutninger i deres professionelle liv og har til hensigt at hjælpe medarbejdere med at forstå hvilke forventninger, AL2boligs stiller til deres adfærd på arbejdspladsen og i arbejdsmæssige sammenhænge.

 

De etiske retningslinjer gælder alle medarbejdere i organisationen. Mellemlederne er ansvarlige for at sikre, at alle medarbejdere har kendskab til de etiske retningslinjer og ved, hvad de indebærer i forhold til den enkeltes adfærd.  

 

Skulle det ske, at de etiske retningslinjer ikke overholdes, skal det rapporteres til ledelsen, som er forpligtet til at gribe ind. 

 

Korruption, bedrageri og kriminalitet

I AL2bolig overholder vi den højeste standard med hensyn til moralsk og etisk adfærd. Vi har nultolerance over for korruption, bedrageri, bestikkelse og øvrig kriminalitet. Vi tilbyder aldrig gaver eller betaling, som kan anses som værende bestikkelse. Vi arbejder for at sikre, at risici for korruption identificeres eller italesættes. 

 

 

Anmeldelse af socialt bedrageri til kommunen

De offentlige sociale ydelser skal udbetales til de personer, der er berettiget til det. Hvis vi har mistanke om socialt bedrageri, skal man orientere sin nærmeste ledere, som skal handle på det. Mistanke om socialt bedrageri kan komme fra medarbejdere i alle afdelinger i AL2bolig. Der er tale om socialt bedrageri, når kommunen betaler sociale ydelser baseret på ukorrekte oplysninger. Socialt bedrageri kan f.eks. være: 

 

  • Sort arbejde
  • At udgive sig for at være enlig forsørger men reelt samboende
  • Proformaflytninger
  • Snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge

 

Særligt i forhold til fleksibel udlejning: Fleksibel udlejning kræver, at man er i arbejde, hvilket skal kunne dokumenteres med lønsedler. Som medarbejder hos AL2boligs kan du komme i en situation, hvor du får kendskab til:

 

  • Falske lønsedler
  • Falske tilmeldings- og optagelsespapirer på studier
  • Ansættelsesbeviser med manglende CVR. nr. eller underskrift fra en arbejdsgiver

 

Socialt bedrageri kan resultere i en anmeldelse fra kommunen til politiet og et krav om indbetaling af de modtagne sociale ydelser. 

 

 

Anmeldelse af kriminalitet til politiet

Ved begrundet mistanke om eller kendskab til personfarlig kriminalitet, besiddelse af ulovlige våben eller børnepornografi og salg af euforiserende stoffer skal der altid indgives politianmeldelse. Dette gælder uanset, om handler er foregået i eller udenfor AL2boligs rammer. 

 

 

Underretning om omsorgssvigt til kommunen

I Danmark har vi underretningspligt, hvis børn eller unge under 18 år lever i en truende situation. Det betyder, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har kendskab til et barn, som udsættes for vanrøgt, nedværdigende forhold, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Det er tilstrækkeligt, at du blot har mistanke eller bekymring for et barn. Det er kommunens ansvar at undersøge barnets forhold nærmere. 

 

Særligt for boligsociale medarbejdere

Som fagperson har du skærpet underretningspligt. Det betyder, at du har pligt til at underrette, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. En underretning kan være afgørende for, at barnet får en god barndom og et godt liv. Brug din faglige viden til at observere barnet og vær så konkret som muligt i dine observationer.

 

 

Social dumping i forbindelse med eksterne opgaver for AL2bolig

I Danmark har vi aftalte løn- og arbejdsvilkår. Det betyder, at man kan opretholde en ordentlig levestandard med sin løn, og at man har ordentlige rammer, når man går på arbejde. Det er social dumping, når udenlandsk arbejdskraft udfører opgaver i et andet land til en langt lavere løn og under ringere arbejdsforhold, end hvad der gælder for det pågældende lands arbejdstagere. 

 

Hvis du har viden eller mistanke om social dumping i forbindelse med arbejde udført for AL2bolig, skal du altid orientere Teknisk Chef i AL2bolig, som har pligt til at undersøge forholdet ved den pågældende leverandører for at sikre, at gældende regler er overholdt.