Beboere og fraflyttere

 

Formål

Hos AL2bolig vil vi løbende behandle forskellige persondata. Oplysningerne behandles elektronisk og systematisk.

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere dit lejeforhold i henhold til gældende regler.

 

 

Dataansvar

Vi er dataansvarlig for personoplysningerne i forbindelse med dit lejeforhold. På den baggrund er det vores ansvar, at behandlingen af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende regler.

Derfor kan du som beboer rette henvendelse til AL2bolig, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til persondataretten. Du kan rette henvendelse via vores hjemmeside.

 

 

Samtykke
Når du indgår en lejekontrakt, giver du samtidig samtykke til, at AL2bolig må registrere og behandle dine persondata, der er nødvendige i forhold til lejeaftalen. Dit samtykke gælder frem til, din flyttesag er afsluttet. 

 

 

Behandling af persondata relateret til udlejning mv.

Oprettelse af sag

I forbindelse med at du skriver dig op som boligsøgende, opretter Aarhusbolig en sag i deres it-system.

Når du tilbydes at leje en bolig, vil de oplysninger, som du afgav til www.Aarhusbolig.dk i forbindelse med din opskrivning, blive noteret på din sag i vores it-system.

I forbindelse med at du lejer bolig, vil der, foruden de ovenfor nævnte identifikationsoplysninger, blive registreret oplysninger om din husstands størrelse og sammensætning, herunder antal hjemmeboende børn samt eventuelle værgeforhold mv.

Ydermere vil der blive registreret oplysninger om, hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen, om du modtager økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt beboerindskudslån.

I tilfældet hvor lejeforholdet er betinget af, at du er under uddannelse, indhenter og behandler vi også oplysninger om din uddannelsesmæssige status.

 

CPR-nummer

AL2bolig beder om samtykke til at behandle dit CPR-nummer, så din lejekontrakt kan sendes via e-boks til underskrift. Derudover har vi behov for at kunne identificere dig entydigt, dels grundet det løbende mellemværende mellem os, og dels af praktiske og administrative hensyn. Dit CPR-nummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto, tilmelding til e-Boks og til brug ved digital signatur (NemID). Via www.AL2bolig.dk har du mulighed for til- og fravalg vedrørende vores efterfølgende benyttelse af dit CPR-nummer.

 

Økonomiske forhold

Der er en række situationer, hvor vi behandler oplysninger om dine økonomiske forhold. Det kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af beboerindskud, at du er i restance med huslejen eller anden pligtig pengeydelse- eller at du har forfalden gæld.

 

Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelse mv.
Det kan også være nødvendigt, at vi behandler oplysninger om, at du har særlige behov, herunder sydom og funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet, at boligen er indrettet særligt hertil. Oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller berettiger dig til en bolig med særlig indretning.

Derudover kan det være sagligt, at vi behandler oplysninger om, at du er syg, hvis du ønsker at indgå en aftale om fremleje pga. midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med din sygdom.

 

Strafbare forhold

I visse tilfælde er der mulighed for at modtage oplysninger om strafbare forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligafdelingen. Politiet må videregive den form for oplysninger, når det er nødvendigt som led i en tryghedsskabende indsats.

Oplysninger kan endvidere behandles, hvis lejeaftalen opsiges eller ophæves- se politik for behandling af husordensklager.

 

Vores behandling af oplysningerne

Nogle af oplysningerne indarbejdes i din lejekontrakt. Kontrakten opbevarer vi i din sag. Du får udleveret en kopi af kontrakten i forbindelse med din indflytning. Oplysninger bliver gemt elektronisk i vores it-system.

Oplysningerne i systemet kan vi eventuelt sammenkøre med oplysninger om andre beboere, fx for at udarbejde forskellige former for statistikker og opgørelser.

For alle de nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

 

Behandling af persondata i anden sammenhæng

AL2bolig er forpligtet til at behandle klager fra lejere og i fornødent omfang agere over for de lejere, der bl.a. tilsidesætter god skik og orden. I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger.

Vi kan også registrere og behandle personoplysninger i forhold til forbrugsafregninger såsom varme, vand, antenne og vaskeri. Derudover kan vi behandle andre oplysninger, der relaterer sig til din lejeaftale.

 

 

Opbevaring og videregivelse 

Opbevaring af persondata

 

Oplysningerne om dig opbevares på en server i et hostet miljø hos EG A/S. Serveren er placeret inden for Danmarks grænser. Visse oplysninger opbevares ydermere hos andre databehandlere og underdatabehandlere, som er undergivet gældende persondatalovgivning. Vi har indgået databehandleraftaler, som sikrer, at databehandlerne leverer samme høje sikkerhed.

 

Videregivelse

 

Vi behandler alle dine oplysninger fortroligt. Vi offentliggør eller videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre vi efter lovgivningen har hjemmel hertil. Nedenfor omtales en række ikke udtømmende situationer, hvor der vil kunne ske videregivelse:

 

 • For at sikre, at der er forsyning med el, TV signaler o.l. i lejemålet, når du flytter ind, sker der videregivelse af oplysninger til de forskellige leverandører.
 • I forbindelse med husordensklagesager kan der ske videregivelse af personoplysninger. Oplysninger fra klagesager kan i den forbindelse tilgå kommune, klagenævn, ligesom oplysningerne kan tilgå boligretten.
 • I visse tilfælde har vi en forpligtelse til at videregive personoplysninger til kommunen. Dette gælder fx hvis en beboer, der har fået anvist en bolig af kommunalbestyrelsen, er i restance med betalingen, eller hvis fogedrettens anmodes om at udsætte beboeren fra den lejede bolig grundet betalingsmisligholdelse, således at de sociale myndigheder kan bistå lejeren.
 • AL2bolig offentliggør ikke oplysninger om registrerede personer.
 • Der kan ske offentliggørelse af situationsbilleder, der tages i forbindelse med arrangementer, som boligafdelingen afholder. Sådanne billeder har til formål at vise en bestemt begivenhed eller aktivitet, og der vil kunne optræde genkendelige billeder af beboere mv. i den sammenhæng. Offentliggørelse vil typisk ske på AL2boligs hjemmeside og i AL2boligs publikationer.

 

I forbindelse med fraflytning

 

Oplysninger om opsigelse og baggrunden mv.

I forbindelse med opsigelse af et lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen som dokumentation.

Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen, hvis særlige omstændigheder er opfyldt. I de tilfælde kan det være nødvendigt at behandle fortrolige oplysninger om blandt andet økonomiske- og strafbare forhold.

 

Sletning af data

Persondatalovgivningen indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Det skal afgøres efter en konkret vurdering af den dataansvarlige eller af databehandleren efter aftale med den dataansvarlige. Ved vurderingen heraf er det centrale element, om fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 

Du har i den forbindelse ret til at: 

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi har indsamlet (se databeskyttelsesforordningens artikel 15)
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16)
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17)
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18)
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21)

 

Klage

Er du ikke enig i vores håndtering af sagen , kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk.

 • Har du spørgsmål til -eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os.
 • Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk