Husordensklager

 

Indledning

I AL2bolig er vi ansvarlige for, at der hersker god orden på afdelingens område. På den baggrund behandler vi klager fra beboere således, at vi i fornødent omfang kan agere over for de beboere, der tilsidesætter god skik og orden. Reglerne for god skik og orden følger bl.a. af gældende lovgivning samt af den husorden, som beboerne har vedtaget på afdelingsmødet.

I forbindelse med vores håndtering af klagesager behandler vi en række personoplysninger elektronisk, hvilket vi er forpligtet til at orientere nærmere om. I den forbindelse skal vi oplyse, hvilke oplysninger vi indhenter, registrerer eller i øvrigt behandler samt formålet hermed.

 


Formål

Hvis en beboer ønsker at klage over en anden beboer, skal vedkommende afgive en række personoplysninger om eventuelle vidner samt om sig selv.

Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan oprette en klagesag og tage stilling til det forhold, der klages over. Vi skal også bruge oplysningerne, så vi har mulighed for, at kontakte klager for at få sagen oplyst.

Vi benytter endvidere oplysningerne til at skrive til vedkommende om sagen og det videre forløb.

 

Personoplysninger og behandlingsgrundlag

Som led i håndteringen af klagesager behandler vi følgende oplysninger om klager og eventuelle vidner:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Bolignummer
 • Eventuel e-mail adresse
 • Eventuelt telefonnummer
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

 

Om indklagede behandler vi oplysninger om:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Bolignummer
 • Dato/tidspunkt for hændelsen, der klages over
 • Øvrige oplysninger relateret til hændelsen, der klages over

 

Retsgrundlaget

Det overordnede juridiske regelsæt for behandling af husordensklager findes i almenlejeloven. Udlejer har pligt til at sikre god ro og orden samt pligt til at påtale, hvis der modtages berettigede klager.

Tilsidesættelse af husordenen kan bl.a. medføre en påmindelse/advarsel, at sagen indbringes beboerklagenævnet eller at lejeforholdet opsiges/ophæves. Det er nødvendigt for os at behandlede personoplysninger, for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger (fx oplysninger om navn og adresse, støjgener, tidspunkt for episoden, oplysninger om vidners identitet mv.) er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger den legitime interesse, at behandlingen er nødvendig for at afgøre, om et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for vores behandling af oplysninger om strafbare forhold (fx voldsepisoder) er databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

 

Kategorier af modtagere

Oplysninger fra en klagesag kan fx tilgå beboerklagenævnet, hvis sagen indbringes herfor. Ligeledes vil oplysningerne eksempelvis kunne tilgå boligretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelsen af et lejemål er berettiget. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt ovenfor.

Personoplysninger vil i visse tilfælde tilgå vores advokat. Det kan for eksempel være, hvis vi har behov for juridisk bistand i en konkret sag. Retsgrundlaget er i så fald det samme som nævnt ovenfor.

 

Sletning

Oplysningerne i klagesagen vil blive opbevaret så længe, vi har et sagligt grundlag herfor. Klagesagerne slettes senest samtidig med, at personoplysningerne relateret til det specifikke lejemål slettes.

Vi sletter dog ikke oplysningerne, hvis vi efter lovgivningen er forpligtede til at opbevare dem, eller hvis oplysningerne er nødvendige af hensyn til opfyldelse af et retskrav mv., fx i forbindelse med en verserende sag ved boligretten eller som følge af økonomiske udeståender med den indklagede.

Du er berettiget til at anmode om ændring eller sletning af dine personoplysninger. Når du henvender dig med en anmodning vedrørende dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændring eller sletning så hurtigt som muligt. Det skal dog bemærkes, at indklagede ikke vil have ret til at få slettet oplysninger modtaget via klager, blot fordi vedkommende er uenig i klagens indhold.

 

Information om rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

 

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig vi har indsamlet og brugt i vores sagsbehandling, dog kan hensynet til andre personer medføre, at vi ikke kan vise dele af oplysningerne (se databeskyttelsesforordningens artikel 15),
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 16),
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (se databeskyttelsesforordningens artikel 17),
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 18),
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 21).

 

Selvom du har de nævnte rettigheder, kan hensynet til andre personer medføre, at du ikke vil kunne få indsigt i samtlige oplysninger i en klagesag. Tilsvarende har du ikke ret til berigtigelse eller sletning af oplysninger, blot fordi du er uenig i en klages indhold.

Din henvendelse om dine rettigheder vil altid blive behandlet sagligt og korrekt, og du vil altid modtage et konkret svar.


Dine personoplysninger vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32, og oplysningerne i forbindelse med klagesager vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant.


Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk

 

Spørgsmål og kontaktoplysninger

Du kan kontakte os angående spørgsmål om dine rettigheder i forhold til persondatabeskyttelse. Hvis dit spørgsmål vedrører husordensklager eller konkrete klagesager bedes du skrive via info@AL2bolig.dk

 

Klage

Hvis du ikke er enig i vores vurdering af sagen, har du mulighed for at rette henvendelse til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby , Tlf. 33193200, E-mail: dt@datatilsynet.dk