Fællesarealer

I Langkærparken har vi bestræbt os på at skabe udearealer, der kan være til glæde for alle. Kun ved fælles hjælp kan disse arealer bevares og udnyttes optimalt. I husordenen er der derfor nogle få regler for brug af vore udearealer. Vedligeholdelsen påhviler bebyggelsens medarbejdere, som derfor også har ret til at påtale misbrug.


Rygning
Der må ikke ryges i vaskeri, kældergange og trappeopgange.


Beplantning
For at bevare vores træer store og flotte, er det vigtigt, at de ikke bruges som klatretræer. Det er ikke tilladt at plukke blomster eller knække grene af træer og buske på Langkærparkens fællesarealer.

 

Egne haver
Enhver beboer kan udforme sin egen have efter lyst og behov, så længe det ikke er til gene for andre og i overensstemmelse med husordenen.


Lejede nyttehaver
Afdelingen har i Tilst Bypark fået tildelt et areal til nyttehaver. Hver nyttehave er på ca. 100 m2. Haverne udlejes på afdelingskontoret hvert år i februar/marts måned. Det vil fremgå af opslag i opgangene. Lejeperioden er fra 1. marts til 28. (29.) februar og lejeafgiften er pt. 200 kr. årligt.


Terrasser og altaner
Al montering af gardinstænger og lignende skal ske i betonfladerne på terrasser og altaner.
Der er ikke afløb på altanerne, hvorfor brug af vand bør undgås.


P-pladser for campingvogne og trailere
Der er indrettet pladser for parkering af campingvogne og trailere. Helårlige leje for disse pladser, der er nummererede, udgør pt. 150 kr. for campingvogne og 75 kr. for trailere.


Én gang årligt er der på afdelingskontoret registrering af pladser, men henvendelse kan ske hele året. Præcist hvornår det er vil fremgå af opslag i opgangene - registreringsattest skal forevises.


Garager
Langkærparken har ca. 1.300 parkeringsplader og 145 garager. Ønsker man en garage, kan man blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til Driftscenter Tilst.

 

Én gang om året vil der via opslag i opgangene blive indkaldt til registrering af garagelejemål. Ved denne registrering skal der fremvises kvittering for senest betalte vægtafgift eller forsikring, og køretøjet skal være ejet af en beboer i Langkærparken. Garagen kan ikke lejes til firmabil, registreret i arbejdsgivers navn. Såfremt en beboer afskaffer sin bil i en kortere periode (maksimalt 3 måneder), kan garagen beholdes. Lejeren kan dog i stedet vælge at opsige garagen og i en efterfølgende periode på 6 måneder være opnoteret med 1. prioritet til en ny garage. Har man ikke anskaffet bil inden perioden på 3 måneder udløber, betragtes garagen som værende opsagt.

 

Kælderrum
Ønsker man et kælderrum, kan man blive skrevet på ventelisten ved henvendelse til Driftscenter Tilst. Kælderrum kan kun lejes i den blok, man bor i. Hvis man flytter til en anden blok i Langkærparken, kan man beholde kælderrummet, indtil tilsvarende rum kan anvises i den nye blok. Undtaget fra denne regel er dobbelt kælderrum, som kan modsvares af enkelt kælderrum i den blok, man flytter til. Tilflyttere, der afgiver rum i anden blok, har 1. prioritet til rum, uanset venteliste.


Vaskeri
Reservation, der gælder alle 3 vaskemaskiner inkl. tørretumbler samtidig, sker enten direkte på maskinerne, ved brug af vaskekortet (som udleveres ved indflytning) eller via internettet ved brug af kode. Kode bestilles ved henvendelse til Driftscenter Tilst. Det er i fælles interesse, at tiderne overholdes!


Er en vask ikke påbegyndt 15 minutter efter vasketidens start, kan/må en anden beboer benytte vasketiden. Brugsanvisningerne for maskinerne, der er ophængt i fællesvaskerierne, skal læses grundigt igennem, da maskinerne skal behandles efter anvisningerne.


Vaskerum og maskiner skal altid afleveres rengjorte. Der må
ikke efterlades tøj eller andet i vaske-/rullerummet.

Fællesvaskerierne er åbne alle dage fra kl. 7 til kl. 22.


Det understreges, at selv om maskinerne er automatiske, sker benyttelsen på eget ansvar. Dette gælder både ved fejlbetjening og maskinsvigt.


Endvidere skal det understreges:
• At anvisningerne skal følges - både før og under vask.
• At maskinerne kun må benyttes af beboerne og kun til beboernes eget tøj.
• At det ikke er tilladt at lade børn under 16 år opholde sig i fællesvaskerierne uden opsyn af voksne.


Luk døren efter endt brug og meddel i øvrigt omgående, hvis maskinerne er beskadigede. For at beskytte maskinerne har AL2bolig myndighed til at nægte personer, der er skyld i groft misbrug, adgang til fællesvaskerierne.


Meddelelser angående fællesvaskeriet skal ske til Driftscenter Tilst.